Åmot og Omegn Fiskerforening

 

Sleping av smolt - ut Drammensfjorden 6 mai 2017

Sleping av smolt – ut Drammensfjorden

Vi ser for oss at et slep tidligst kan utføres lørdag 6. mai

Frode Laugerud og undertegnede har hatt et planleggingsmøte i f t slep. Det er veldig mye å gripe fatt i og som  må ordnes og avklares før et slep.

Det vi vet pr i dag er at nøtene er klare ca 25. april, men at de ikke vil være komplette når vi får dem. Vi finner ut hva som må til i tillegg.

Detaljer rundt dette kommer etter hvert.

Nøtene er ca 3,4 meter dype. Vi har sjekket litt rundt dybder i elva og ser at vi må helt ned til Tollbukaia for å kunne slepe videre uhindret. Dvs at preging av smolten i elva må skje ved Tollbukaia i 3-5 døgn.

Vi ser for oss at et slep tidligst kan utføres lørdag 6. mai.

Til dette er vi helt avhengige av gode hjelpere.

•             Vi vil ha behov for kontinuerlig vakthold ved Tollbukaia f o m 5 dager før slepet. Her foreslår vi at HÅK leier en hjulbrakke for opphold under vaktholdet.

•             For å frakte smolten fra Klekkeriet til nøtene bør vi være 4 biler med hengere som kan ta min 1000 kg. Vi klarer å frakte ca 6000 smolt pr tur slik at det da vil bli 5 turer pr bil/henger med smolt. Kan utføres på kveldene i uken før slepet.

•             Videre behøver vi 2 båter til å utføre slepet og 1 båt til å henge bak for sikring. Her er vi avhengig av samkjøring med havnevesenet samt flo og fjære for passering av Svelvikstrømmen.

•             Videre må vi ha en følgebåt som hjelpebåt.

•             Vi må også ha med en dykkerkyndig person for kontroll i nøtene nå og da under slepet.

Selve slepet vil ta 24 – 30 timer før vi kan slippe smolten.

Det er videre ikke sikkert at all fisken smoltifiseres samtidig. I så fall blir det to slep, men da med kun en not av gangen.

Vi er helt avhengige av hjelp til dette og foreslår at dere legger disse opplysningene ut på hjemmesidene deres raskt og ber om tilbakemelding fra de som ønsker å hjelpe til.

Fint om dere hver for dere kan lage lister over hvem som ønsker og kan bidra til de forskjellige aktivitetene og sender de til meg eller Frode så vi kan lage en dugnadsliste.

Se under fra MD.

Ut i fra dette har vi dårlig tid og jeg har tatt meg noen friheter i f t å rekke å få til et slep.

Jeg har vært i kontakt med UniMiljø i dag og gjennom dem bestilt to stykk nøter for slep.

Med disse to kan vi klare hele beholdningen i et slep.

Kostnad for 2 nøter er kr. 75.000,- + ekstrautstyr som flyteblærer, søkker etc.

Disse kan vi får levert i slutten av april slik at vi da kan starte prosessen med slep.

Smolten må stå i nøtene i ca 4-5 dager i elvevann. Nøtene er 3,3 meter dype slik at de må stå langt ned mot munningen.

Mange ting må på plass før og under slepet, så som diverse målinger og dokumentasjon. Dette må jeg komme tilbake til når detaljene er klarlagt i samarbeid med UniMiljø.

Med hilsen

Stig A Berg

Hellefoss Åmot Kultiveringsanlegg SA

 

Fra: Anne Kristin Jøranlid [mailto:anne.kristin.joranlid@miljodir.no]

Sendt: fredag 7. april 2017 12.44

Til: Stig Berg stig.berg@vevi.no

Emne: Sleping av smolt

Hei,

Vi jobber med vedtaket om tillatelse til sleping av smolt i Drammen våren 2017,  etter søknad fra Hellefossen Åmot kultiveringsanlegg SA 20.mars. Vedtaket vil ikke bli klart før i uke 16 (på grunn av påske), men siden tiden er knapp, ga jeg 5.april beskjed til deg per telefon at dere kan begynne planleggingen av slepingen.

Det ene vilkåret vi vil sette er at UniMiljø i det minste skal være med på planleggingen av slepet. Miljødirektoratet vil dekke kostnadene som UniMiljø vil ha for å være faglig bistand inn i slepingen. Miljødirektoratet vil i utgangspunktet ikke dekke flere kostnader knyttet til tiltaket.

Dersom HÅK ønsker at Miljødirektoratet skal dekke flere kostnader (til eks utstyr) må dere søke oss om dette. Vi gjør oppmerksom på at det aller meste av midlene vi har til rådighet i 2017 allerede er fordelt.

Fint om du bekrefter at du har lest denne eposten.

Med hilsen

Anne Kristin Jøranlid

Seniorrådgiver, fiskeseksjonen

Miljødirektoratet